دانشجویان ورودی 62 و 63 دانشکده علوم اجتماعی علامه